Opgelet: Phishing! Amacro is niet van bankrekeningnummer veranderd.
Meer informatie
Gewijzigde openingsuren juli en augustus
Meer informatie
Onze diensten

Diensten

A-lles onder één dak: Amacro bundelt al haar activiteiten in één one-stop-shop.

Algemene voorwaarden

 1. Al onze verkopen en werken worden beheerst door de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Het bestellen van onze producten en diensten veronderstelt de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
  De voorwaarden van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar tenzij deze door ons schriftelijk zouden zijn aanvaard voor het begin van de uitvoering der werken.
 2. De gegevens en bepalingen van het lastenkohier van de door onze klanten uit te voeren werken hebben geen bindende waarde, tenzij deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zouden zijn aanvaard.
  De opdrachtgever blijft als bewaker van de werf en stortplaats verantwoordelijk o.a. wat betreft de degelijke toegang.
  Het beschadigen van voetpaden, boordstenen, kabels en leidingen vallen ten laste van de opdrachtgever.
 3. Onze prestaties worden geacht definitief aanvaard te zijn indien er geen schriftelijke klacht wordt geformuleerd binnen de 8 dagen na levering of uitvoering.
  Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de door ons geleverde producten en diensten.
 4. De uitvoeringstermijn wordt slechts ten titel van inlichting gegeven. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke verbintenis van onzentwege, kan geen eis tot schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst worden ingesteld voor laattijdige levering.
 5. Alle taksen, betastingen en B.T.W. zijn steeds ten laste van de klant.
 6. Onze facturen worden uitsluitend opgesteld op basis van onze afhalingsbons, leveringsbons of vervoerbons met de daarop vermelde aanvaarde hoeveelheden.
 7. Onze facturen zijn betaalbaar te Huizingen, 30 dagen na factuurdatum en dit zonder korting.
  Onze facturen brengen automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar.
  Ingeval van niet betaling binnen de maand vanaf de vervaldag worden onze facturen automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1860,00.
 8. Eigendomsclausule.
  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 9. Alle geschillen vallen uitstuitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel of Halle. Clausule van overdracht van schuldvordering.
 10. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.
Copyright © 2024 Amacro nv - Alle rechten voorbehouden
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram